Obchodní podmínky

FamilyFlow.cz / Obchodní podmínky

I. KONTAKTNÍ ÚDAJE

Provozovatelem internetového obchodu na adrese www.familyflow.cz/e-shop je Family Flow s.r.o., IČ: 09966200, se sídlem Mírová 6/89, 103 00 Praha 10, C 344359 vedená u Městského soudu v Praze.

 (dále jen „internetový obchod“).

kontaktní osoba: Ing. Petra Janoušková

telefon: 774898415

email: petra@familyflow.cz

číslo účtu: 5854440379/2010

adresa: Praha 10, Kolovraty, Mírová 6/89, PSČ: 103 00


II. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

 1. Provozovatel vydal tyto obchodní podmínky, které vymezují práva a povinnosti prodávaného a kupujícího (dále jen „VOP“).
 2. Provozovatel si vyhrazuje právo aktualizovat VOP.
 3. VOP se stávají součástí každé smlouvy uzavřené mezi provozovatelem a kupujícím a určují část jejího obsahu, nestanoví-li smlouva jinak. 
 4. V případě, že se stane, nebo se ukáže některé z ustanovení VOP jako neplatné, neúčinné nebo nevykonatelné, nemá tato skutečnost vliv na platnost, účinnost a vykonatelnost ostatních ustanovení těchto VOP. Provozovatel se zavazuje nahradit takové ustanovení ustanovením novým, které bude respektovat účel neplatného, neúčinného nebo nevykonatelného ustanovení.
 5. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které neupravují tyto obchodní podmínky, zákonem č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. 
 6. Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy, které neupravují tyto obchodní podmínky a které se vztahují na podnikatele, zákonem č. 513/1991 Sb.,  obchodním zákoníkem.
 7. Kupující – spotřebitel (dále jen „spotřebitel“) je fyzická, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.
 8. Kupující – který není spotřebitel (dále jen „podnikatel“) je fyzická nebo právnická osoba, která nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami a obchodním zákoníkem. 
 9. Prodávající je provozovatel internetového obchodu, který kupujícímu přímo nebo prostřednictvím jiné osoby dodává výrobky nebo poskytuje služby.

III. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 1. Objednávka kupujícího, která je doručena do systému internetového obchodu prodávajícího, je návrhem kupní smlouvy. 
 2. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. 
 3. Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit.
 4. Veškeré objednávky učiněné prostřednictvím internetového obchodu jsou závazné.
 5. Vyplněním objednávky kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech. Objednávka musí obsahovat tyto základní náležitosti: 
  – iniciály kupujícího – jméno a příjmení, bydliště, popř. název, obchodní firmu a sídlo, místo podnikání kupujícího, IČ a DIČ, telefon a emailovou adresu kupujícího,
  – kód produktu, který jednoznačně určuje předmět objednávky,
  – množství požadovaných kusů produktů,
  – vybraný způsob platby,
  – vybraný způsob doručení zboží,
  – adresu pro dodání zboží.
 6. Kupní smlouva je uzavřena závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího a  to na emailovou adresu, ze které byla odeslána objednávka nebo která byla uvedena při objednávce zboží.
 7. Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce.
 8. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího v případě platby bankovním převodem úplným zaplacením kupní ceny a v případě platby dobírkou při předání zboží s tím, že prodávající neodpovídá za poškození zboží při přepravě. 
 9. Prodávající má právo odstoupit od smlouvy pokud zjistí, že se objednané zboží nenachází v jeho  skladě.
 10. Prodávající si vyhrazuje právo telefonicky, mailem či písemně ověřit si u kupujícího objednávku zboží.
 11. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím osobám.
 12. Kupujícímu nebudou účtovány žádné náklady na použití komunikačního prostředku na dálku (př. prohlídka katalogu, odeslání elektronické pošty). Kupující nese náklady komunikačních prostředků.

IV. POPLATKY

 1. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen.
 2. Možné způsoby plateb jsou:
  1. bankovním převodem
  2. platba dobírkou
  3. platební bránou
 3. Platba bankovním převodem znamená možnost zaplatit na účet uvedený v úvodním ustanovení a to před samotným dodáním zboží. V případě, že částka nebude převedena na účet prodávajícího do 5 dnů od uskutečnění objednávky, objednávka zboží se automaticky ruší.
 4. Prodávající si v případě způsobu platby dobírkou vyhrazuje právo vyžádat od kupujícího zálohu na objednané zboží a to až do výše 30 % ceny zboží.

V. DODÁNÍ PŘEDMĚTU KOUPĚ

 1. Dodávky předmětu koupě budou dle dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího realizovány v co nejkratším termínu. V případě, že se předmět koupě nachází ve skladě prodávajícího, bude odesláno do jednoho týdne. Ve výjimečných případech může být dodací lhůta delší.
 2. Místem dodání zboží je adresa, kterou kupující určil jako doručovací. 
 3. Za splnění dodávky se považuje odeslání předmětu koupě na adresu uvedenou v objednávce.

VI. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

 1. Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží. Zboží musí být nepoškozené, bez známek užívání nebo opotřebování, nejlépe v původním obalu. 
 2. Odstoupení od smlouvy je nutné uskutečnit následujícím způsobem:
  1. Odeslat email na adresu provozovatele internetového obchodu s textem: “Jednostranně odstupuji od smlouvy ze dne dd.nn.rrrr č., číslo faktury a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na účet číslo:……………………”.
  2. Zboží zaslat na adresu prodávajícího spolu s přiloženou kopií výše uvedeného dopisu.
 3. Zboží zaslané na dobírku nebude prodávajícím převzato. 
 4. Uplatní-li spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy, má prodávající právo na náhradu vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží.
 5. Při splnění všech výše uvedených podmínek pro odstoupení od smlouvy budou prodávajícím peníze za vrácené zboží zaslány na účet prodávajícího a to nejpozději do 10 dnů od odstoupení. 

VII. ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

 1. Záruční podmínky týkající se pouze spotřebitelů.
 2. Spotřebitel má právo uplatnit záruku pouze na zboží, které vykazuje vadu, vztahuje se na něj záruční lhůta a bylo zakoupeno u prodejce. 
 3. Záruční doba začíná běžet od převzetí zboží. 
 4. Zákonná záruční doba pro spotřebitele je 24 měsíců. Prodávající může tuto zákonnou lhůtu prodloužit.
 5. Prodávající neodpovídá za vady, na které byl kupující v době uzavírání smlouvy upozorněn. Jde-li o věci použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím.
 6. Při použití veřejného dopravce se reklamace zboží poškozeného při přepravě řídí reklamačním řádem přepravce. Takto způsobené vady nelze reklamovat u prodávajícího.
 7. Místem pro uplatnění reklamace je adresa prodávajícího, kam kupující zašle na vlastní náklady vadné zboží. 
 8. Zboží, které bude zasláno na náklady prodávajícího, nebude přijato.
 9. Zásilka s vadným zbožím musí být viditelně označena “REKLAMACE” a obsahovat: reklamované zboží, včetně kompletního příslušenství, kopii nákupního dokladu, podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje kupujícího. Tato zásilka musí být pečlivě zabalena.
 10. Po vyřízení oprávněné reklamace hradí zpáteční dopravu zboží prodávající. 
 11. Záruka se nevztahuje na poškození vzniklá:
  1. mechanickým poškozením zboží,
  2. používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy kancelářskému prostředí,
  3. neodborným zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží,
  4. zboží, které bylo upravováno kupujícím 
 12. Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, bude zboží opraveno, nebo vyměněno za nové. Prodávající je oprávněn vadné zboží kupujícímu vyměnit za zboží se stejnými, nebo podobnými užitnými vlastnostmi. Pokud není výměna, ani oprava možná a povaha vady nebrání obvyklému užívání, může se prodávající s kupujícím dohodnout na přiměřené slevě z ceny zboží. V případě slevy nelze později tuto vadu reklamovat. 
 13. Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, prodávající vadné zboží vymění za zboží se stejnými, nebo podobnými užitnými vlastnostmi nebo vrátí vyplacenou část na účet kupujícího.
 14. Zboží odesílané a doručené zpět na adresu prodávajícího, musí být v původním nepoškozeném obalu, nejlépe nerozbalené, nesmí být použité, musí být nepoškozené, kompletní včetně příslušenství, záručního listu, návodu a s kopií dokladu o koupi. 

VIII. PRÁVA A POVINNOSTI PODNIKATELŮ

 1. Kupující – podnikatel je povinen bezprostředně při převzetí zboží zajistit za přítomnosti dopravce prohlídku zboží. Jsou-li zjištěny zjevné vady zboží, je kupující povinen s dopravcem vyhotovit záznam o poškození zboží. V tomto případě je kupující oprávněn zboží nepřevzít nebo reklamovat u prodávajícího. K této reklamaci je nutné doložit záznam o poškození zboží, který bude podepsaný dopravcem.
 2. Jestliže tak neučiní, může uplatnit nároky z vad zjištěných při této prohlídce, jen když prokáže, že tyto vady mělo zboží již v době přechodu nebezpečí škody na zboží. 
 3. Pokud kupující – podnikatel, stornuje objednávku po uzavření kupní smlouvy sjednávají si smluvní strany storno poplatek ve výši 500,–Kč.
 4. V případě, že si kupující – podnikatel nepřevezme bezdůvodně zboží, které si objednal na dobírku zaplatí smluvní pokutu ve výši 500,– Kč. Tato smluvní pokuta bude prodávajícím automaticky stržena ze zaplacené zálohy na zboží a pokud byla platba provedena bankovním převodem bude tato platba stržena z již zaplacené kupní ceny. Právo na náhradu škody tím není dotčeno.

IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.
 2. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces popsán.
 3. Provozovatel internetového obchodu se zavazuje, že osobní údaje kupujících neposkytne třetí osobě. Osobní údaje kupujícího budou zabezpečeny a použity pouze při komunikaci mezi prodávajícím a kupujícím. 
 4. V případě registrace dává kupující souhlas k tomu, aby prodávající jeho osobní údaje zpracovával a používal ke komunikaci s prodávajícím. Tento souhlas prodávající kdykoli písemně odvolat.
 5. Ve smyslu § 53a zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoník, tímto prodávající sděluje, že mu nejsou znám žádné kodexy chování, které jsou pro něj závazné nebo které dobrovolně dodržuje. Nicméně prodávající se snaží zajišťovat nejvyšší kvalitu svých služeb.

Tyto všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost dne 7.3.2021.